Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

De 6 læreplanstemaer

Institutionens pædagogiske læreplan skal skabe rummelighed for alle børn. Al læring og udvikling skal tilpasses det enkelte barn og skabe de rammer der gør at barnet er en del af fællesskabet.

Børn har forskellige behov af stimuli for, at kunne skabe udvikling. Vi arbejder målrettet på, at opbygge en kultur som gør, at barnets styrkesider styrkes, at alle opfatter sig som en del af fællesskabet, og at børnene oplever de værdier vi arbejder efter i Chilli.

Vi kan bruge læreplanens mål på alle børn, men alt efter hvor barnet er, kan vi tilrettelægge tiltagene så de passer på det enkelte barn. Nogle børn har brug for mere struktur og forudsigelighed, end andre. Det kan vi blandt andet imødekomme ved brug af diverse tiltag, hvor vi møder børn i deres nærmeste udviklingszone.

Grupperum som er indrettet efter børnenes behov giver grobund for gode aktiviteter, og pirrer deres nysgerrighed. Dermed også en bedre lærings kontekst med mulighed for fordybelse.

I har som forældre også en rolle i forhold til de pædagogiske læreplaner, forskningen viser at grundlaget for uddannelse lægges fra barnets fødsel. Læring foregår hele tiden- i familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne osv.

I vil under de 6 læreplanstemaer finde inspiration til, hvad I kunne have fokus på i samspillet med Jeres barn. Sammen følges vi, I som forældre og os som fagpersoner- med fokus på både det læringsmæssige, der sikrer barnets kundskaber, såvel som det personlige og sociale, der sikrer glæde og trivsel. Vi er i tæt dialog, så vi sammen udvikler og understøtter barnets talenter og muligheder. Som forældre vil du derfor løbende blive inddraget, samt få inspiration og vejledning til, hvordan du kan støtte op omkring dit barns læring. I den forbindelse, har vi udarbejdet 2 kufferter til hver afdeling for hvert læreplanstema. Kufferterne kan I som forældre låne med hjem, og finde inspiration og aktiviteter der er med til, at styrke dit barns lærings kompetence.

Børn i udsatte positioner

Institutionens pædagogiske læreplan skal skabe rummelighed for alle børn. Al læring og udvikling skal tilpasses det enkelte barn og skabe de rammer der gør at barnet er en del af fællesskabet. Børn er forskellige. Vi arbejder målrettet på, at opbygge en kultur som gør, at barnets styrkesider bliver tydelige og stærke, som tidligere skrevet har alle børn ret til at være en del af et fællesskab, og at børnene lever efter de værdier vi har her på stedet.

I Haderslev er der defineret 5 børn med særlige behov; et barn har et stærkt og varigt fysisk handicap. Et andet har en psykiatrisk diagnose som autisme eller ADHD. Et tredje har ingen diagnose, men fungerer socialt og følelsesmæssigt markant dårligere end sine jævnaldrende. Et fjerde er blot midlertidigt slået ud af kurs. Et femte har sproglige og kognitive udfordringer

De fem børn repræsenterer forskellige dele af spektret ”børn med særlige behov” i aldersgruppen 0-6 år. Det er Haderslevs kommunens ansvar og opgave at sikre, at de alle fem får en støtte, der svarer til deres situation og behov.

Fælles for disse børn er, at der uanset tema, aktivitet eller pædagogisk vision, vil være behov for nogle grundlæggende forholdsregler. Dermed også et skærpet fokus på et eller flere udviklingsområder, som vil stille krav til den primære voksne, der er omkring det pågældende barn. Her tænkes eksempelvis på et øget behov for at skabe forudsigelighed, ro, korterevarende aktiviteter, mindre børnegrupper, mere guidning mv.

Målet med børn i udsatte positioner, er at give børnene de muligheder som andre børn i forhold til, at deltage i fællesskabet. I de fleste af vores aktiviteter i vores hverdag, vil der i større eller mindre grad være behov for en differentiering af aktiviteten alt efter børnegruppens sammensætning, alder, udviklingstrin, niveau mv. Dette vil altid være et vilkår og stiller dermed krav til personalets evne til at aflæse, tyde og bedømme det enkelte barn i en given aktivitet inden denne sættes i gang.

I Haderslev kan både fagpersoner og forældre kontakte ”Det Rådgivende Team”- Temaet har til formål, at vejlede og rådgive institutioner og forældre i en tidlig og fleksibel indsats i forhold til børnenes læring, udvikling og trivsel. Teamet består af forskellige fagpersoner, som har specialiceret sig indenfor børneområdet. Det betyder, at der altid er adgang til en vidensenhed, hvor der kan hentes råd og vejledning både for forældre og fagpersoner.

Særligt fokus på temaerne Natur og Naturfænomener samt Krop og Bevægelse

Den forrige evaluering af læreplaner viste, at der generelt kunne være et større fokus på Natur og Naturfænomener samt Krop og Bevægelse. Haderslev kommune har på bagrund af dette valgt at dagtilbuddene i 2016 og 2017 skal intensivere indsatsen i forhold til disse to emner. En af de indsatser der er blevet i gangsat er, at uddanne vejledere inden for begge temaer og dermed øge fokus via viden og aktionslæringsforløb. I Chilli bliver der sendt to vejledere fra hvert tema på uddannelse, og de vejleder får blandt andet til rolle at kvalificere den indsats som skal intensiveres i Chilli.

Yderligere har Chilli fået mulighed for, at have et samarbejde med Naturskolen. I foråret og efteråret 2017 vil, der derfor være naturforløb i hhv. Marstrup og Hoptrup. Emnet for forløbet er: Ild og vand på legepladsen.

 Alsidig personlig udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling

Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i fællesskaber. Alle børn har potentiale til, at udfolde sig som selvstændige og robuste personer, der kan tage initiativ og positionerer sig i forhold til sig selv og andre. De skal lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre –både børn og voksne. Børn skal have mulighed for, at få et nuanceret kendskab til sig selv og andre, samt føle sig set hørt og forstået. Børnene oplever sig som værdifulde deltagere af de sociale fællesskaber.

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene eksperimenterer i leg og tager initiativ til kendte aktiviteter
 • Børnene opsøger kendte relationer og viser lyst til kontakt og opmærksomhed i disse
 • Børnene afprøver egne og andres grænser, genkender de faste rutiner

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene tager initiativ til, at sætte nye lege i gang både på egen hånd, men også i fællesskabet
 • Børnene forhandler roller i legen, samt krav og regler i fællesskabet
 • Børnene opsøger nye relationer og kan afstemme det sociale samspil i disse
 • Børnene lærer at forstå og håndtere egne grænser
 • Børnene lærer at mentalisere

Tiltag

 • Være nysgerrige og handlende voksne på det vi ser og oplever.
 • Gennem vores pædagogiske praksis vise at vi er inkluderende, ved at være nysgerrige overfor alle børn og forældre.
 • Dialogen imellem os har betydning, vi er rollemodeller.
 • Skabe mulighed for leg og fordybelse, ved at have en opmærksomhed omkring betydning af voksen tilstedeværelse øger børns mulighed for fordybelse.
 • Lære børnene at acceptere og respektere hinandens forskelligheder, ved at tilbyde flere fællesskaber, ”fri for mobberi” ”KAMIBE” og lign.
 • Inddrager børnene i praktiske aktiviteter, som borddækning og fordeling af frugt.
 • Gennem voksenstyret aktiviteter- ”det formelle rum” (f.eks. samling, spil og kreative tiltag, regel lege, holdsport eks. hockey, fodbold) være med til at styrke barnets sociale relationer.
 • Skabe udfordrende legemiljøer, der motiverer barnet til at mestre nye ting
 • Tålmodige og rummelige voksne, hvor børnene oplever muligheden for at kunne få lov selv f.eks. i.f.t. selvhjulpenhed
 • Er opmærksomme på barnets nærmeste udviklingszone, så barnets udvikling er i flow.  

Forældre

 • I kan som forældre øve selvhjulpenhed, lade børnene selv tage tøj på i weekenderne- og jo ældre de bliver lade dem gøre det hver dag
 • Møde dit barn med positive forventninger og smil.
 • Give dit barn mulighed for at lege med andre børn i trygge, kendte og mindre enheder. Eks. tage et andet barn med hjem fra institutionen.

Sociale kompetencer

Barnets sociale kompetencer

Sociale kompetencer, handler om, at kunne indgå positivt med andre i samspil og fællesskaber i forskellige sammenhænge, at de formår at kunne knytte venskaber. Børn udtrykker og tilegner sig disse kompetencer sammen med hinanden og med de voksne. Børnene lærer at møde andre med anerkendelse og respekt, når de får gode og sunde erfaringer med, at være aktive og betydningsfulde i fællesskaber.

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene udtrykker glæde ved at møde kendte relationer
 • Børnene reagerer på kropssprog og følelsesudtryk
 • Børnene kan dele legetøj og lign.

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene leger med andre, og kan løse opgaver i samspil med andre
 • Børnene kan følge regler og forhandler indbyrdes ved konflikter
 • Børnene etablerer venskaber
 • Børnene indgår i fællesskabet og respekterer andres grænser

Tiltag

 • Vejlede og hjælpe børn med at skabe relationer, hvis det ikke selv er i stand til det, ved eks. at en voksen deltager i lege sammen med barnet.
 • Italesættelse af, hvilke følelser barnet kan have
 • ICDP 8 samspilstemaer
 • Støtte og guide med løsningsforslag i konflikter.
 • Lære at forstå andres grænser ved selv at mærke efter, hvor egne er, eks. Du bliver ked af det, når du hører et nej til at være med.
 • Opmærksomhed på de fysiske rammer, så leg kan foregå på forskellige niveauer og være udviklende og inspirerende.
 • Planlægning af aktiviteter og lege, der stimulerer børnenes sociale kompetencer. (Fokus på idræt, leg og bevægelse, sang og musik, samlinger, naturoplevelser og aktiviteter m/ jævnaldrende, på tværs af alder, køn etc.)

Forældre

 • I kan som forældre støtte barnet, når det søger grænser både hos Jer, men også hos søskende. Forklar, hvad dit barn gør og hvorfor I eller storebror/søster reagerer som han/hun gør.
 • Være opmærksomme på, hvordan I taler om andre børn og voksne i barnets nærhed- barnet ser Jer som rollemodeller og vil spejle Jeres måde at tale til og om andre.
 • Spille spil sammen, eks. billedelotteri, vendespil, UNO.
 • Øve med dit barn i regler for samspil med andre mennesker. Fx at vente på tur ved rutsjebanen.
 • Give dit barn mulighed for at lege med andre børn i trygge, kendte og mindre enheder. Eks. tage et andet barn med hjem fra institutionen.

Sprog

Barnets sprog

Et varieret sprog og evnen til at bruge det i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået og inkluderet i fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at vi tidligt stimulerer børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog. Vi skal bruge sprogvurderingerne som en del af grundlaget for, hvilke pædagogiske handlinger og overvejelser, der skal indgå i den pædagogiske læreplan.

Sprogvurdering og den pædagogiske læreplan supplerer hinanden og danner samlet grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger den pædagogiske indsats i forhold til gruppen og til det enkelte barn.

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene forstår kommunikationen i samspillet med andre
 • Børnene etablerer sproglig kontakt og kommunikerer med deres omverden
 • Børnene er nysgerrige efter flere ord, eksempelvis spørger til, hvad ting er.

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene forstår at afstemme sprogets nuancer
 • Børnene kan opretholde koncentration omkring at lytte til historie
 • Børnene er nysgerrige og eksperimenterer for eks. med rim og remser
 • Børnene kan genfortælle oplevelser og digte historier

Tiltag

 • Vi vil være nærværende og tydelige både i tale - og kropssprog.
 • Vi vil lytte til barnet.
 •  Vi vil tilbyde særlige sproglige aktiviteter, der er med til at stimulere munden/tungen, eks. puste bobler med sugerør, spille spil
 • Vi læser historier, og har fokus på dialogisk læsning/læseleg. Her har børnene mulighed for, at sætte ord på de handlinger de ser.
 • Vi vil lære børnene at genkende bogstaver/tal og ord, ”vi fanger ord”, samlinger og lege eks. med sit eget navn. Der hænger bogstaver og tal på stuen.
 •  Vi vil opmuntre alle børn til at fortælle og udtale sig i drøftelser af forskellige emner- vi hjælper dem til at få lyst til at udtrykke sig.
 •  Vi vil hjælpe børnene med at fortælle spontane oplevelser og gøre dem spørgelystne.
 •  Vi vil synge sange, bevægelsessange, og lege sanglege. Børnene deltager aktivt med sangforslag m.m.
 •  Vi vil arbejde med rim og remser.
 • Vi vil støtte og hjælpe omkring samspillet m/ de andre børn ved at vejlede og give dem sproglige redskaber.

Forældre

 • Læse med dit barn ca. 10 minutter hver dag, det er med til at øge dit barns ordforråd og sprogforståelse.

     Simon Calmar Andersen, som er forsker vedTrygfondens børneforskningscenter, siger:

”Det at læse med sine forældre har en værdi i sig selv, og børnene lærer at læse og finder lettere glæden ved at læse, hvilket kommer til at gavne dem”.

 • I er som forældrene den gode rollemodel.  f.eks. at blive siddende ved bordet når I spiser, og være med til at skabe en god stemning, hvor I på skift fortæller om Jeres dag. På denne måde øver barnet sig i at lytte og tale
 • Lån en kuffert med hjem fra børnehaven, som giver god inspiration til at stimulere dit barns sprog.

Natur og naturfænomener

Barnet og natur og naturfænomener

Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse for planter, dyr, årstider og vejr. Børn får erfaringer ved at eksperimentere og hente viden om naturfænomener og sammenhænge.

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene har lyst til at være i naturen
 • Børnene er opmærksomme på naturfænomener
 • Børnene undersøger og genkender dyr og planter

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene udtrykker lyst til at færdes i naturen
 • Børnene eksperimenterer med årsag, virkning og sammenhæng
 • Børnene fortæller og håndterer om dyr, planter m.v. 

Tiltag

 • Vi vil tænke naturen ind i dagligdagen, lade os inspirere og vil udnytte de mange muligheder, den giver til at stimulere børnenes alsidige udvikling.
 • Vi vil have udeaktiviteter på alle årstider, hvilket er med til at give forskellige sanseoplevelser i vind og vejr og øge børnenes robusthed.
 • Vi vil give børnene tid, ro, muligheder for at undre sig, indsamle, undersøge, bearbejde, erfare, stille spørgsmål.
 • De voksne vil være engagerede og vise glæde ved ude liv og naturoplevelser.
 •  De voksne vil sørge for at være opdateret eller søge relevant viden om dyre- og planteliv.
 • De voksne er nysgerrige på børnene ved at vise interesse, være gode rollemodeller – så børnene får en masse sanseoplevelser i naturen.
 • Vi vil have det enkelte barns behov for øje, også det stille barn, og udfordre det sociale samspil m/ forskellige slags terrænløb m.m. og fantasi virksomhed.
 • Skabe respekt for naturen, ved at fortælle og forklare, hvad naturen gør for os.
 • Læring om årstider og vejrforhold:
 • Vi tilrettelægger forskellige årstidsrelaterede aktiviteter (indendørs og udendørs), der styrker den kreative udvikling.

Forældre

 • Når I går tur, så er det vigtigt at være nærværende, kig på dit barn- snak om vinden, som blæser og bilerne som kører, dyrene i møder osv. Hjælp dit barn med at undersøge de ting, der er i naturen, så hjælper du dit barn med at være nysgerrig og udfordrende på naturens glæder.
 • Lån vores rygsæk med hjem, og bliv inspireret til at være sammen med dit barn i naturen.

Kulturelle udtryksformer

Barnet og kulturelle udtryksformer og værdier

Temaet handler om forskellige udtryksformer bl.a. børnelitteratur, film, faglitteratur, musik og billeder. Det handler også om deltagelse i kunstneriske arrangementer, i kulturelle tilbud i lokalsamfundet og andet, der kan bidrage til børns kulturelle kendskab. Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkende egne kulturelle rødder. 

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene oplever årstider/højtider og de traditioner der knytter sig hertil
 • Børnene genkender forskellige sange og lign. med fagter og bevægelse.
 • Børnene får kendskab til forskellige materialer og medier

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene får kendskab til varierede sange og sanglege, forskellige kulturer og traditioner
 • Børnene opsøger og deltager i kulturelle og kunstneriske oplevelser
 • Børnene deltager i årstider/højtider og de traditioner, der knytter sig hertil
 • Børnene viser lyst og initiativ til brug af forskellige materialer og medier

Tiltag

 • Vi er engagerede voksne, der er interesseret i de aktiviteter vi igangsætter. Gennem planlægning skaber vi overblik.
 • Have en fast og klar dagsrytme, samt en årsplan med fastlagte kulturelle aktiviteter.
 • Vi laver kreative aktiviteter til efterår, jul, vinter, fastelavn, forår, på forskellige måder.
 • Vi skaber mulighed for, at børnene kan afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer, ved at have adgang til eks. materialer, redskaber, interaktive medier som kan bidrage til disse forskellige oplevelser.
 • Vi udstiller børnenes kreationer i institutionen.
 • Vi laver teater i store og små grupper
 • Vi ser og oplever teater, vi bliver inviteret og er opsøgende på teaterstykker, der passer til vores målgruppe.
 • Vi besøger museum, kirker, bondegårde og lign. for at oplyse og give børnene viden om den danske kultur. 
 • Vi holder fødselsdage for børnene i institutionen eller hjemme hos børnene.
 • Vi spiller musik og synger sange som følger årstiden og højtider.
 • Vi introducerer børnene for forskellige musikgenrer.
 • Vi fremstiller selv musikinstrumenter.
 • Vi arbejder med kulturer fra andre lande

Forældre

 • Være deltagende når vi inviterer Jer til forskellige arrangementer, eks. julehygge, teater etc. Her kan vi vise jer, hvordan vi arbejder med traditioner og højtider. Ligesom det giver mulighed for jer, at tale med dit barn om jeres traditioner og højtider, eks. hvordan holder vi jul og hvorfor gør vi det.
 • Syng godnat sang sammen/for Jeres barn
 • Lån en kuffert med hjem med yderligere inspiration til aktiviteter sammen med Jeres barn.
 • Benyt Jer af de mange kulturelle tilbud kommunen udbyder i ferierne- spørg endelig, hvis I har brug for hjælp til at finde dem.

Krop og bevægelse

Børn og deres krop & bevægelse

Temaet handler om sundhed, hygiejne og motoriske færdigheder. Der skal være mulighed for, at børn udvikler deres motoriske færdigheder og vaner ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger. Børn oplever ved, at bruge sine sanser og eksperimentere med kroppens formåen. Mennesker bruger sine sanser til at opleve og forstå den fysiske kulturelle og sociale omverden.

Læringsmål 0-2 år

 • Børnene opsøger, imiterer og gentager motoriske aktiviteter
 • Børnene er nysgerrige overfor sansestimuli
 • Børnene får kendskab til egen krop og kan udpege kroppens dele

Læringsmål 3-6 år

 • Børnene mestrer og eksperimenterer med motoriske aktiviteter
 • Børnene er bevidste om egen krop og sætter grænser for sig selv og andre
 • Børnene har kendskab til sundt og usundt og dets betydning for kroppen
 • Børnene har kendskab til god hygiejne

Tiltag:

 • Vi benævner kroppens forskellige dele
 • Vi vasker hænder og forklarer, hvorfor vi skal det
 • Sætter ord på barnets adfærd og de følelser vi ser
 • Støtter barnet i, at kunne sige både ja og nej
 • Snakker om det vi spiser, og hvad det gør ved kroppen
 • Snakker om hvor kommer den mad fra vi spiser
 • Vi tilbyder børn pauser og hvil, hvis de har brug for det
 • Både ude og inde er der mulighed for, at bruge kroppen.
 • Vi har motorik redskaber, som børnene kan lege i og med
 • Vi bruger legepladsen til, at tilbyde motoriske udfordringer, f.eks. cykler, gynger og lign.
 • Vi bruger naturen og nærmiljøet til at give børnene forskellige sansemotoriske oplevelser.
 • Vi tilbyder idræts aktiviteter, som styrker børnenes vedholdenhed og udholdenhed, eks. løbetur.
 • Massage, blandt andet igennem ”fri for mobberi”
 • Yoga
 • Vi laver grupper, hvor der er særlig fokus på turbo og grov motoriske udfoldelser.

Forældre

 • Du kan skabe trygge og kendte rammer for dit barn, som signalerer, hvad der skal ske. F.eks. når barnet skal sove. Ritualer kan f.eks. være at synge, give massage, sætte afslappende musik på eller læse en bog. Barnet kan finde ro og tryghed i at få en sut, krammedyr eller en sutteklud.
 • Tal med dit barn om kroppen, mad og sundhed
 • Giv dit barn lov til, at lege og klatre i naturen- opmuntre dit barn, men hjælp så lidt som muligt, når det bliver svært at klare ”forhindringerne” i legen.
 • Lån en kuffert i børnehave med materiale og inspiration, du kan bruge hjemme til at styrke dit barns motorik.