Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Børnemiljø vurdering


Det fysiske børnemiljø: Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs og herunder sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Det drejer sig blandt andet om sundhed, ergonomi, pladsforhold, lysforhold, ventilation og kemiske påvirkninger.

Det psykiske børnemiljø: Hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne, og det handler om dynamik og sociale kompetencer i børnegruppen. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg, medbestemmelse, rummelighed og udfordringer til en positiv hverdag.

Det æstetiske børnemiljø: Hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig. Et motiverende æstetisk miljø giver børnene positive og udfordrende oplevelser.

Da børnemiljøet skal vurderes ud fra et børneperspektiv og under hensyntagen til barnets alder og modenhed og dermed netop deres oplevelser af miljøet, vil vi benytte os af videoklip, billeder, logbøger med observationer mm. Vi har valgt at komme ind på de relevante børnemiljøområder overordnet, for derved at flette børnemiljø ind som nogle overordnede og grundlæggende overvejelser sidestillet med de pædagogiske principper og metoder i læreplanen.

Det fysiske børnemiljø:

 • Overvejelser vedr. valg af møbler mht. farver, funktion og mobilitet
 • Muligheder for at lave huler, afgrænsede områder mv. ud fra børnenes behov og aktiviteter
 • Normer for ageren i de forskellige zoner/ rum alt efter børn, tidspunkt, aktivitet mv.
 • Gennemtænkt indretning af vores institution med mulighed for fleksibilitet, pædagogik og visioner
 • Udendørs beplantning af legepladsen med henblik på at skabe miljø og struktur

 

Det æstetiske børnemiljø:

 • Skiftende lys, farver, toner mv. for at pirre til børnenes nysgerrighed og gejst
 • Forskelligt musikvalg som eksempelvis klassisk, afstressende og dæmpet musik for at skabe forskellige stemninger
 • Møbelvalg, tæpper, billeder mv.
 • Gøre inventar og redskaber tilgængelige og synlige

 

Det psykiske børnemiljø:

 • Byde børn og forældre velkommen ved at hilse og sige godmorgen
 • Delagtiggøre børnene i planlægning af hverdagen og diverse aktiviteter
 • Vise børnene tillid ved at give dem plads og rum
 • Skabe forudsigelighed
 • Skabe nærvær og som voksen være nærværende i kontakten til det enkelte barn
 • Alle børn skal føle sig betydnigsfuldt i et fællesskab.