Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Læring i dagtilbud


Børnesyn:

Børnesynet tager udgangspunkt i, at det at være barn er en værdi i sig selv, det er børns ret at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempo. Vi har fokus på, at drage omsorg for børnene, stimulere og udfordre dem for at understøtte deres udvikling, læring og trivsel. Fundamentet for al pædagogik i Haderslev Kommunes dagtilbud er en ressource- og relationsorienteret pædagogik, der udøves med en anerkendende tilgang.

Alle fast ansatte pædagoger i Chilli har været på uddannelse i modul 1 på ICDP uddannelsen, medhjælperne har fået et mindre forløb, hvor de er blevet introduceret i ICDP.

Tankegangen bag ICDP(International Childhood Development Programme, Hundeide & Rye) er, at børns sunde udvikling og trivsel er afhængig af kvaliteten i relationen med de mennesker, der omgiver dem. Således anskuet bygger ICDP på princippet om, at mennesker er relationelle væsener og ICDP er følgelig en relations- og ressourceorienteret pædagogisk metode, hvor målsætningen er at fremme omsorgsgivers (her: forældre og pædagogisk personale) oplevelse og dermed samspil med barnet. Metoden centreres omkring udviklingen af kommunikationen mellem omsorgsgiver og barn, hvor ansvaret for samspillet ligger hos omsorgsgiver. Ud fra eksisterende samspilskompetencer arbejdes der bl.a. med redefinering af barnet, empatisk medoplevelse samt empatisk identifikation som middel til at knytte barnet til omsorgsgivers intimitetszone, så de ud fra egne tidligere oplevelser kan forstå og forholde sig til barnets følelser og behov. Der anvendes udelukkende positive tilbagemeldinger, som retter omsorgsgivers opmærksomhed mod det, der fungerer. For at vi som professionelle kan støtte barnets læring og udvikling, er vi ansvarlige for at skabe gode og anerkendende relationer. Er relationen tryg for barnet at være i, kan pædagogen påvirke barnet, og dermed skabe læring for barnet. For at et barn kan blive tryg i relationen skal barnet føle sig forstået – set – hørt – og mødt med anerkendelse. De sociale kompetencer udvikles ved at gøre noget sammen. Forskningen viser, at det der har positiv indflydelse på barnets sociale, faglige og personlige kompetencer når, det pædagogiske personale er opmærksom på alle børn og kontinuerligt indgår i interaktioner med det enkelte barn.

De otte samspilstemaer er:

 

 1. Vis positive følelser- vis, at du er glad for barnet.
 2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
 3.  Tal med barnet om de ting, barnet er optaget af, og prøv at igangsætte en "følelsesmæssig samtale"
 4.  Vis anerkendelse og giv ros for det barnet kan. 
 5.  Hjælp barnet med at fokuserer dets opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne
 6.  Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelse og ved at vise følelser og entusiasme 
 7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet. 
 8.  Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde- ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. 

Forældresamarbejde

I Chilli står C for coaching, her i blandt andet, at vi i vores samarbejde med forældrene bringer vores viden omkring børns udvikling med ind i dialogen. Det har betydning for barnets læring, udvikling og trivsel at forældre samt dagtilbud kan være i dialog og i fællesskab skabe et konstruktivt samarbejde. Et samarbejde hvor forældre og dagtilbud er bevidste om deres rolle, ansvar og muligheder i samarbejdet omkring barnet (kilde: Det gode børneliv, KL). Forældrene har den primære rolle i deres barns liv. Vi har opmærksomhed omkring, at forældrenes deltagelse i barnets læring har betydning for barnets udvikling, særligt derfor mener vi at kommunikation mellem os og forældre er elementære i barnets dannelses proces.

Når et barn skal starte i Chilli bliver barnet og forældre inviteret til, at komme og se institutionen, her vil pædagogen italesætte en overordnet ramme og indhold i institutionen. Herefter (en anden dag) vil der være et møde, hvor pædagogen og forældrene har et opstartsmøde, her vil pædagogen gerne høre Jer fortælle om Jeres barn. 

Forældre til nye børn bliver inviteret ind til et arrangement med lederen. Til arrangementet vil de øvrige nye børns forældre, også være deltagende. Arrangementet vil omhandle opstarten, samt en dialog omkring de værdier vi har.

Når barnet har været i Chilli i ca. 6 måneder, vil forældrene blive inviteret ind til en dialog med barnets primære pædagog. Mødet vil typisk omhandle, hvordan det går med barnet i institutionen og hjemme. Der vil også være en dialog omkring, hvad et fælles fokus/mål kunne være for barnet. Det kunne eksempelvis være selvhjulpenhed i garderoben. 

Vi vil gerne i Chilli gøre vores pædagogik levende- også for forældrene, derfor vil der komme information, omkring de aktiviteter vi har, og hvorfor at det lige netop er dem, der er valgt. Det kan også være et mere generelt fokus i en periode, som eksempelvis behovsudsættelse. Her vil forældrene blive orienteret, også omkring hvordan de hjemme kan understøtte det fokus, der er i institutionen.

Forældrene har altid mulighed for, at henvende sig til det pædagogiske personale eller ledelsen, hvis der opleves et behov for dette. Vi ser, at gensidig kommunikation skaber de bedste forudsætninger for børnenes læring, udvikling og trivsel.   

Læring i dagtilbud

Haderslevs kommunes sammenhængende læringssyn består af at børneuniverset skal understøtte børns livskompetencer, nysgerrighed og ressilliens.  Det betyder, at dagtilbuddene i Haderslev kommune arbejder med læring for det enkelte barn, dvs. at børnene skal have medindflydelse på deres egne mål for læring og udvikling. Børn har forskellige forudsætninger for at lære.  Det pædagogiske personale har ansvar for at støtte, guide og udfordre børnene, hvad enten der er tale om leg, planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer, som professionelle er det vores opgave, at finde den nærmeste udviklings zone for barnet. Lev Vygotsky siger, at ”et individ udvikles igennem en væsentlig social vekselvirkning sat i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.” Nærmeste udviklingszone, er en pædagogisk tilgang i forhold til læreprocesser for det enkelte barn, det er ligeledes en tilgang, der understøtter den anerkendende praksis. Barnet udvikler sig i interaktionen med andre, og vi har en rolle i, at guide barnet videre i sin udvikling i. I Chilli arbejder vi udfra den forståelse, at alle har ret til at have betydning i fællesskabet- et fællesskab kan bestå af både børn og voksne, ved denne forståelse skaber vi gode forudsætninger for barnets læring, trivsel og udvikling.

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, legen er medskabende til at danne og fremme barnets identitet. Mange børn leger spontant og på eget initiativ, andre kan have brug for, at legen støttes og rammesættes af en voksen. Dette kan gøres med forskellige tilgange, for eksempel kan den voksne indgå i legen og give inspiration til nye roller og sociale interaktioner

I Chilli møder vi børnene på deres udviklingsniveau og bruger læreplanerne som understøttende redskab til, at skabe den tilpasse læring for barnet. Et fokus kan i den forbindelse være på, at få børn til at lytte til hinanden, være interesserede i hinandens perspektiver og indgå i en dialog med hinanden. Vi vil italesætte dette, og lave nogle pædagogiske aktiviteter, hvor det er muligt at guide børnene til at mestre disse kompetencer. Det gør vi ved, at vække, møde og udfordre barnets medfødte nysgerrighed. Børn er naturligt nysgerrige og elsker at lære og undres, men de skal hjælpes til at opbygge værktøjer til at udnytte dette. F.eks. skal de lære, hvordan man stiller spørgsmål omkring omverdenen, de nære relationer og om dem selv.

James Nottingham forskning omkring synlig læring i dagtilbud handler om at børnene skal lære at reflektere over egen men også andres ageren. I Chilli hjælper vi barnet med, at lære at skabe refleksion eks. ved at spørge indtil barnets oplevelse. Vi fungerer som rollemodeller, og er bevidste om den rolle, at mennesker spejler hinanden, og vi ved at særligt børn spejler det miljø de er en del af.

”Vi har brug for flere historier og færre fakta, fordi fortællingerne udvikler forståelse for årsagssammenhænge; vi har brug for mere dialog og mindre overlevering af information, fordi det er gennem dialogen, vi lærer mest; og vi har brug for mere udfordring og mindre instruktion, fordi det er gennem udfordringer, man udvikler krop, ånd og tanke.

(James Nottingham, 2014): Udfordrende Læring. Dafolo.)

Læringsmiljøer: Målet er, at skabe udviklende læringsmiljøer i institutionen, der giver rum til leg, læring, udvikling og trivsel for børnene.

Det handler ikke alene om, at have skemalagte læringsforløb, det handler også om, at det pædagogiske personale gør sig didaktiske overvejelser over de læringsmuligheder hverdagen i Chilli tilbyder. Læringsmuligheder findes i garderoben, vandpytten, på legepladsen, til frokost, i børnenes frie leg, vi ser, at de er overalt og hele tiden. Børnene indgår i læringsmiljøer gennem hele deres dag i institutionen- uanset om det er en struktureret proces eller ej. Der skal tilbydes læringsmiljøer, hvor børnene føler sig trygge, dermed gives de rette forudsætninger for at børnene kan modtage læring ved brug af deres sanser, kommunikation og sociale interaktioner. I Chilli er der særligt øje for tre læringsmiljøer, hvor graden af voksen deltagelse er forskellig.

 • En målrettet organiseret læringsgruppe, hvor den voksne tager ansvar for at sammensætte et fællesskab.
 • Rum til de friere lege- og læreprocesser med tilgængelige voksne
 • Små og store hverdagslæreprocesser, hvor den voksne giver guidning – for eksempel i garderobe, dække rullebord, sige farvel og lign.